QUA SUỐI MÂY HỒNG

Phạm Thiên Thư

 

NGỢI KINH

Thân như sương đầu cỏ

Tụ mười cõi trăng sao

Nhập dòng thơ thâm diệu

Mộng thức dưới hoa đào.


DÂNG KINH

Cánh lan ngọc cong cong

Mười viền trăng thu khuyết.

Hoa khép tay trầm hương

Quy y tôn kinh Phật.


MỞ KINH

Giấy cỏ hoa mây trắng,

Chép đôi dòng kinh thơ

Suối nào vi diệu tụng,

Trang nghiêm cõi Phật thừa.

 

Phạm Thiên Thư

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008