THI HOÁ ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Phạm Thiên Thư

 

 

Như vậy tôi nghe

Vào một sáng nọ

Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật bên rừng

Ta La song thọ

Thành Câu Thi Na

Tỳ kheo ngàn vị

Ngày rằm tháng hai

Phật sắp sáng nhập

Lên mây Niết Bàn 

Phật dùng thần lực

Vô thanh vang xa

Cáng nơi thấu khắp

Hữu Đảnh cung trời

Từng từng ngôn ngữ

Đức Phật Như Lai 

Thượng đẳng chánh giác

Che chở chúng sanh

Cung trời xanh ngắt

Ngôi nhà đời đời

Niết Bàn sắp nhập

Đừng khóc chúng sanh

Tử sinh vô tướng

Phật nằm im cười

Các ông suy nghĩ

Mở rộng thêm thêm

Như ta cầm lá

Sau hết lá rừng

Cuộc đời vô tướng

Sự việc khác nhau

Chúc Lành cứu khổ

Thiền tâm mở lòng

Còn ta ngôn ngữ

Còn thiếu thiên cơ

Thời gian góp ý

Đạo đạo cùng cùng

Bây giờ ta vắng

Sau hết nói thêm

Nghìn nghìn khai mở

Thiên cơ góp lời

Ta vào sông núi

Cây cỏ trần gian

Hoa thơm hoa nở

Chính ta hoá mình

Như Lai thường trụ

Phật phật ta ta

Chúng sanh là một

Phật sẽ tựu thành

Cuối cùng tạm thế

Khai mở trên mây

Phóng ra ánh sáng

Thoang thoảng nhiệm mầu

Xanh, vàng, đỏ, trắng

Cầu vồng thơm thơm

Tội cầu phiền não

Tất cả tiêu trừ

Dù sao khóc nổi

Phật ơi! chúng con..!

Dù sao hiền thánh

Trụ thế ngàn năm

Tự nhiên Phật nói

Đệ tử nối làm

Sau này Di Lặc

Thi hoá thành kinh

Hữu vô là một

Thế giới đại đồng

Như Lai thường trụ

Phật thành chúng sanh

Phật nằm hoá hiện

Nhìn nghiêng cõi trần

Trên lều cỏ biếc

Chim hót líu lo…

 

Phạm Thiên Thư

* Ghi chú:  Đại Bát Niết Bàn = 大般涅槃 = Mahāparinirvāṇa (LBS)

 

Tháp Niết Bàn tại Kushinagar ngày nay * ảnh Lê Bích Sơn 2006

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008