* Albert Einsein và Đức Đạt Lai Lạt Ma - HT Thích Trí Chơn dịch

* Bố Đại Hoà Thượng - Tịnh Hải

* Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám - GĐPT Việt Nam

* Cuộc Đời Thánh Gandhi - Lê Bích Sơn

* Đại Lão Hoà Thượng Thích Bảo An - Lê Bích Sơn

* Đạo Phật & cuộc đời vua Trần Nhân Tông - Nguyễn Thế Đăng

* Đạt Lai Lạt Ma là ai - PGĐC sưu tầm & tổng hợp

* Dharmapada - A Dục Vương của Tích Lan - HT Thích Trí Chơn

* Hoà Thượng Hộ Nhẫn - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hoà Thượng Pháp Vĩnh - Tỳ kheo Thiện Minh

* Hoà Thượng Thích Ấn Thuận - T. N. Như Nguyệt

* Hoà Thượng Thích Bảo An - Thành Kính Tưởng Niệm

* Hòa thượng Thích Chí Năng - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hòa Thượng Thích Đồng Chơn - Chùa Bình An, Quy Nhơn

* Hoà thượng Thích Đỗng Quán - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hoà Thượng Thích Đồng Thiện - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hoà Thượng Thích Giác Ngộ - Chùa Bửu Thắng Gia Lai

* Hoà Thượng Thích Giác Tánh - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hoà Thượng Thích Giải An - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hoà Thượng Thích Hạnh Đạo - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hòa Thượng Thích Hộ Giác - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hoà Thượng Thích Hoàn Quan - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hoà Thượng Thích Huệ Chiếu - Thích Viên Kiên biên soạn

* Hoà Thượng Thích Huệ Pháp - Danh Tăng Việt Nam

* Hoà Thượng Thích Huyền Ấn - TT Thích Nguyên Khai

* Hòa Thượng Thích Huyền Dung - Danh Tăng Việt Nam

* Hoà Thượng Thích Huyền Quang - Danh Tăng Việt Nam

* Hoà Thượng Thích Huyền Vi - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hòa Thượng Thích Minh Tâm -Chùa Khánh Anh Paris

* Hoà Thượng Thích Nguyên Ngôn - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hoà Thượng Thích Phúc Hộ - Danh Tăng Việt Nam

* Hoà Thượng Thích Quảng Đức - Thích Đồng Bổn

* Hoà Thượng Thích Tâm Ấn - HT Thích Đổng Quán

* Hòa Thượng Thích Tâm Châu - Tổ đình Từ Quang

* Hoà Thượng Thích Thanh Kiểm - Tổ Đình Vĩnh Nghiêm

* Hoà Thượng Thích Thuyền Ấn - Môn Đồ Pháp Quyến

* Hoà Thượng Thích Trí Chơn - Thành kính tưởng niệm

* Hòa Thượng Thích Trí Minh - Liên Hoa

* Hoà Thượng Thích Trí Thắng - Danh Tăng Việt Nam

* Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Danh Tăng Việt Nam

* Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn - Chùa Thiên Đức

* Hòa Thượng Thích Tịnh Nhãn - Chùa Giác Hoàng

* Hòa Thượng Thích Nguyên Lai - Chùa Hồng Danh

* Hoài Niệm Đại Sư Tuyên Hoá - BBT Hội Phiên Dịch Kinh Vạn Phật Thành

* Quách Thị Trang vì sao sáng - Trần Tuyết Hoa

* Sen hồng một đoá - Thích Nữ Chân Liễu

* Sự Thật Về Cuộc Đời và Sự Nghiệp Ngài Huyền Trang - Trần Phước Thuận

* Sư Thiện Chiếu - Tuệ Sỹ

* Thiền sư Thích Mật Khế - Thích Tín Nghĩa

* Thượng Toạ Thích Chơn Thanh - Thích Thiện Nhơn

* Thượng Toạ Thích Đồng Hạnh - Thích Trí Viên

* Tiểu Sử Chư Vị Cao Tăng - Tàn Mộng Tử biên soạn (pdf)

* Tổ sư Nguyên Thiều & Thi Kệ Thị Tịch - Thích Thái Hoà

* Tưởng nhớ Sư Bà Tâm Hoa chùa Tâm Ấn - Thích Giác Tâm

* Trí Quang Tự Truyện: Không Vẫn Hoàn Không - Trần Kiêm Đoàn

* Phim tài liệu 'Dalai Lama - Linh Hồn Tây Tạng' (bản Anh ngữ)

* Công trình trước tác, phiên dịch của Tổ Khánh Anh - HT Thích Như Điển (pdf)

* Huyền Trang Nhà Chiêm Bái & Học Giả - HT Thích Minh Châu (pdf)

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản PL. 2552 - TL. 2008