* Lời phát nguyện trước Bốn Vị Đại Bồ Tát

 

* Audio - Phát nguyện Quy Y Tam Bảo (Pali)

 

* Mục Đích & Ý Nghĩa Lễ Trai Đàn Chẩn Tế - Thư viện Hoa Sen

 

* Ý nghĩa và Vai trò của Lễ Bái - Hoàng Phong chuyển ngữ

 

* Ý Nghĩa Ba Cái Lạy Của Phật Giáo - Tâm Diệu

 

* Ý nghĩa Lễ Bông Hồng Cài Áo - Hồng Tuệ

 

* Yếu Tố Mật Giáo Trong Hai Thời Công Phu - Thích Nguyên Hùng

 

* Nghi Lễ Có Phải Là Tín Ngưỡng Không - Thích Tịnh Từ

 

* Pháp An Cư của chư Tăng - Thích Thái Hòa

 

* Du Già Khoa Nghi - chư Tăng Bình Định

 

* Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi (Hán & Nôm) - Hoà Thượng Bích Liên (pdf)

 

* Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi - Quảng Minh dịch & chú (pdf)

 

* Năm Phần Hương Tự Tánh - Thích Nguyên Phước

 

* The Chant of Compassion - English version

 

* Màu sắc Pháp phục - Thích Nguyên Hiệp

 

* Tích cực mừng Lễ Phật Thành Đạo - Minh Chánh Tòan

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản PL. 2552 - TL. 2008